Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | AS Company: Αύξηση πωλήσεων & κερδών το 2018

AS Company: Αύξηση πωλήσεων & κερδών το 2018

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
AS Company: Αύξηση πωλήσεων & κερδών το 2018

Το 2018 οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €27,016 εκατ. έναντι € 25,954 εκατ. το 2017, σημειώνοντας αύξηση + 4,1%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 4,493 εκατ. το 2018.

Το 2018 o Όμιλος AS Company ΑΣΚΟ -4,29%, πέτυχε ρεκόρ πωλήσεων και κερδών, βελτιώνοντας όλα βασικά οικονομικά του μεγέθη, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ρευστότητας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της θυγατρικής Εταιρίας «AS COMPANY CYPRUS LTD», με έδρα στην Κύπρο, η οποία διένυσε την τρίτη χρήση της και της θυγατρικής «AS KIDS TOYS SRL» με έδρα στη Ρουμανία, η οποία δραστηριοποιήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2018. Ο Όμιλος στην χρήση 2018 πέτυχε τόσο αύξηση του κύκλου εργασιών όσο και της κερδοφορίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Αναλυτικότερα: Το 2018 οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €27,016 εκατ.έναντι € 25,954 εκατ. το 2017, σημειώνοντας αύξηση + 4,1%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 4,493 εκατ. το 2018, έναντι € 4,244 εκατ. το 2017. Η αύξηση του μικτού κέρδους σε + 47,4%, σε συνδυασμό προς την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους πωληθέντων και των χρηματοοικονομικών εξόδων, οδήγησαν σε περαιτέρω αύξηση των κερδών προ φόρων κατά +5,9% και των κερδών προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά +5,4%, σε σύγκριση με τη προηγούμενη χρήση.

Ο Όμιλος αποπλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού του, ο οποίος κατά το κλείσιμο της χρήσης 2018 διαμορφώθηκε σε € 0,097 εκατ. έναντι € 2,021 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Το 2018 η Εταιρία προέβη σε επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,05 ανά μετοχή, συνολικού ύψους εξακοσίων πενήντα έξη χιλιάδων τριακοσίων ενός ευρώ (€ 656.301).

Το 2018, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε € 5,106 εκατ. έναντι € 4,676 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση + 9,2%, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη στη μητρική σε ανήλθαν σε € 5,215 εκατ. το 2018, έναντι € 4,292 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση + 21,5%.

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και επενδύσεων, σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε € 13,728 εκατ., έναντι € 11,281 εκατ., της προηγούμενης χρήσης , γεγονός που πιστοποιεί την υγιή οικονομική κατάσταση του Ομίλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, θα προτείνει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,07 ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 918.821,40). Σημειώνεται ότι η εισηγμένη τον προηγούμενο χρόνο είχε προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου €0,05.

Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρίας ολοκλήρωσε την ίδρυση θυγατρικής στη Ρουμανία με επωνυμία «ASKIDS TOYS S.R.L.», με μετοχικό κεφάλαιο € 400.000, στην οποία μετέχει κατά 100%. Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου για το 2019 επικεντρώνονται στην περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς στο κλάδο του παιδικού παιχνιδιού στην Ελλάδα, στην συνέχιση της αύξηση των εξαγωγών στη Ευρωπαϊκή αγορά και στην ισορροπημένη διαχείριση των λειτουργικών της εξόδων.

Πηγή:www.euro2day.gr
Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text