Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 207 | ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ - Στοιχεία Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ - Στοιχεία Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πλήρες έντυπο ετήσιας οικονομικής έκθεσης (εδω)

Κύρια γεγονότα έτους (σελ 10)

Κύριοι κίνδυνοι (σελ. 11)

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Στις 23 Ιανουαρίου 2018 ο Όμιλος υπέγραψε σύμβαση κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 3.700.000 ευρώ και διάρκειας 6 ετών, με κάλυψη από τις τράπεζες « Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε» και « NBG Bank Malta Limited». Στις 21 Φεβρουαρίου 2018 υπέγραψε αντίστοιχα με τις «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε» και «Eurobank Private Bank Louxembourg S.A» σύβαση κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 4.139.000 ευρώ και διάρκειας 7 ετών. Το σύνολο των παραπάνω κοινών ομολογιακών δανείων χρησιμοποιήθηκε για αναχρηματοδότηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου.

Στις 28 Μαρτίου 2018 ολοκληρώθηκε η εκποίηση των 918 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που αποτελούσαν κλασματικά υπόλοιπα που προήλθαν από την Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων εκπτώσεων και την έκδοση 2.212.672 νέων κοινών ομομαστικών μετοχών, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους σε αναλογία 1,4 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 10 παλαιές, όπως είχε αποφασιστεί από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2017.

Στις 18 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, στην οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2017, η μη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2017, η έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την χρήση 2017 και η προέγκριση τω αμοιβών για την χρήση 2018. Αποφασίστηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2017. Εκλέχτηκαν τακτικός και αναπληρωτής, ορκωτοί ελεγκτές λογιστές για την χρήση 2018. Τέλος ενέκρινε παμψηφεί συμβάσεις αγοροπωλησίας, σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Ν.2190/1920.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2018 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ

Οι δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρίας υπόκεινται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνος αγοράς ( μεταβολή συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων) , πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος από ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν πραγματοποιούν συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα , συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

(α) Πιστωτικός κίνδυνος Οι πωλήσεις του Ομίλου γίνονται κυρίως χονδρικώς επί πιστώσει είτε μέσω ανοικτού λογαριασμού είτε μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών. Ο Όμιλος εμφανίζει συγκέντρωση πελατών, καθώς στην περίοδο 01.01.2018 – 31.12.2018, ένας πελάτης υπερέβη το 10% του συνόλου των εμπορικών απαιτήσεων του. Κανένας πελάτης δεν υπερέβη το 10% των συνολικών πωλήσεων. Προκειμένου να περιοριστεί ο σχετικός κίνδυνος, η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς, ενώ παράλληλα πολιτική του Ομίλου είναι να λαμβάνει κατά το δυνατόν περισσότερες επιταγές πελατείας των διανομέων του. Ο Όμιλος δεν έχει προχωρήσει σε ασφάλιση των απαιτήσεων του. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις μετρητοίς.

(β) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο του Ομίλου να μη δύναται να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις κατά την λήξη τους. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας των αναγκαίων ταμιακών διαθεσίμων καθώς επίσης και επαρκών πιστωτικών ορίων.

γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων. Ο Όμιλος με εξαίρεση τις τοποθετήσεις του σε καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (βραχυπρόθεσμες) δεν έχει τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων από αυτά. Ο Όμιλος χρηματοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του για κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται με τους σχετικούς χρεωστικούς τόκους. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. Τα δάνεια του Ομίλου είναι στο σύνολο τους μεταβλητού επιτοκίου και συνεπώς ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των επιτοκίων.Κατά την χρονική περίοδο του 2018, ο Όμιλος δε χρησιμοποίησε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου.

(δ) Κίνδυνος συναλλάγματος Ο Όμιλος έχει περιορισμένες συναλλαγές σε ξένα νομίσματα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κίνδυνος από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Κατά την χρονική περίοδο του 2018 ο Όμιλος δε χρησιμοποίησε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα συναλλάγματος.

(ε) Κίνδυνος ακραίων καιρικών φαινόμενων Ο Όμιλος παράγει το σύνολο σχεδόν της πρώτης ύλης (σταφυλιών) που χρειάζεται για την οινοποίηση και αγοράζει, εφόσον καταστεί αναγκαίο, μικρές ποσότητες σταφυλιών από παραγωγούς της περιοχής. Κάθε γεωργική παραγωγή υφίσταται κάποιον βαθμό κινδύνου από ακραία καιρικά φαινόμενα. Ως ακραία καιρικά φαινόμενα εννοούνται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

Έντονη χαλαζόπτωση

Πτώση της θερμοκρασίας σε ακραία για την εποχή επίπεδα (π.χ. παγετός το Μάιο)

Παρατεταμένος καύσωνας

Ανεμοθύελλα Οι ανωτέρω παράγοντες ενέχουν κίνδυνο για την ποσότητα και την ποιότητα των σταφυλιών και για την υγεία των κλημάτων. Τα κλήματα του Ομίλου είναι φυτεμένα σε αγρούς που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές των Νομών Δράμας και Αττικής, με ευρεία γεωγραφική διασπορά. Η μεγάλη έκταση και γεωγραφική διασπορά των κλημάτων διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τον Όμιλο από το ενδεχόμενο σημαντικής καταστροφής από ακραία καιρικά φαινόμενα. Ήδη σε όλα τα χρόνια λειτουργίας του Ομίλου δεν είχε ποτέ ολοκληρωτική καταστροφή παραγωγής από οποιαδήποτε αιτία. Σε όσες περιπτώσεις συνέβησαν τέτοια γεγονότα αφορούσαν πάντοτε σε μια περιοχή και επηρέασαν μικρό μόνο τμήμα της συνολικής παραγωγής, που σε κάθε περίπτωση αναπληρώθηκε από αγορές σταφυλιών από γύρω περιοχές. Να σημειωθεί ότι ο Όμιλος για οποιαδήποτε καταστροφή σταφυλιών ή κλημάτων από καιρικά φαινόμενα, λαμβάνει αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων).

ζ) Λοιποί κίνδυνοι Η ζήτηση των προϊόντων μας και κατ’ επέκταση ο τζίρος και τα αποτελέσματα του Ομίλου, επηρεάζονται από την οικονομική κρίση που έχει προκληθεί. Τα μέτρα που θα ληφθούν από την Ελληνική κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση είναι πιθανόν να μειώσουν το διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτικού κοινού, με αποτέλεσμα οι δαπάνες του να επικεντρώνονται στα βασικά καταναλωτικά είδη.

Επίσης, τυχόν αρνητικές συγκυρίες στην οικονομία γενικότερα, όπως επιβράδυνση της οικονομίας, αύξηση της ανεργίας ή αύξηση του πληθωρισμού, ενδέχεται να μειώσουν τη ζήτηση για τα προϊόντα μας.

η) Κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα Στις 28.06.2015, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, οι Ελληνικές Τράπεζες τέθηκαν σε αργία ενώ ταυτόχρονα, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, επιβλήθηκαν έλεγχοι στις μετακινήσεις κεφαλαίων. Η τραπεζική αργία έληξε στις 20.07.2015 ενώ οι έλεγχοι κεφαλαίων παραμένουν σε ισχύει, μολονότι το σχετικό πλαίσιο βελτιώνεται προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης. Οι κίνδυνοι από την έκθεση του Ομίλου αναλύονται παρακάτω:

Κίνδυνος Ρευστότητας Ο Όμιλος διατηρεί λογαριασμούς καταθέσεων σε διεθνείς τράπεζες του εξωτερικού καθώς επίσης και επαρκή ταμειακά διαθέσιμα.

Κίνδυνοι Πωλήσεων Οι πωλήσεις στο εσωτερικό, που αντιστοιχούν στο 75,21% του συνολικού τζίρου με 31.12.2018, ενδέχεται να επηρεαστούν από τυχόν αρνητικές εξελίξεις . Οι εξαγωγές που απορροφούν το 24,79% του τζίρου του Ομίλου, δεν αναμένεται να επηρεαστούν από την τρέχουσα κατάσταση.

Κίνδυνοι Απαιτήσεων από Πελάτες Πολιτική του Ομίλου είναι να λαμβάνει κατά το δυνατόν περισσότερες επιταγές πελατείας των πελατών του και να παρακολουθεί διαρκώς την χρηματοοικονομική κατάσταση τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν επαρκείς προβλέψεις για την κάλυψη των επισφαλών απαιτήσεων.

Κίνδυνοι Αγορών/Υποχρεώσεων Το παραγωγικό δυναμικό του Ομίλου και κατά συνέπεια οι υποχρεώσεις του Ομίλου προς τους προμηθευτές δεν αναμένεται να επηρεαστούν από τους ελέγχους κεφαλαίου καθώς οι ανάγκες εισαγωγής πρώτων υλών και βοηθητικών υλικών είναι περιορισμένες και το μεγαλύτερο μέρος τους καλύπτεται από το εσωτερικό.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (σελ 10)

Ο Όμιλος επικεντρώνεται πλέον σε αύξηση του κύκλου εργασιών του με στόχο να κερδίσει περαιτέρω μερίδιο της αγοράς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην περεταίρω αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων του και την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους δαπανών του. Επίσης το 2019 ο Όμιλος θα συνεχίσει το επενδυτικό του πλάνο σε νέους αμπελώνες, αφού κρίνεται αναγκαία από την διοίκηση του, η αντικατάσταση και η ανανέωση των παλαιών λόγω ηλικίας.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text