Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Άβαξ: Πράσινο φως από την ΕΓΣ σε ΑΜΚ έως €20 εκατ.

Άβαξ: Πράσινο φως από την ΕΓΣ σε ΑΜΚ έως €20 εκατ.

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Άβαξ: Πράσινο φως από την ΕΓΣ σε ΑΜΚ έως €20 εκατ.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των €20.000.000,00 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης €0,30/μετοχή και την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευσητων μετόχων της ABAΞ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, στις 26.09.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας "ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ".

Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 33,92% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 26.341.662 μετοχές.

Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Προσαρμογή του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την μη πραγματοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτή είχε αποφασιστεί με την από 27.03.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 26.341.662 ψήφους (ποσοστό 33,92%), ενέκρινε την προσαρμογή του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την μη πραγματοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτή είχε αποφασιστεί με την από 27.03.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να αποτυπωθεί επισήμως η ανωτέρω προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (20.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,30/μετοχή και την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 26.341.662 ψήφους (ποσοστό 33,92%), ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (20.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,30/μετοχή και την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο προκειμένου να αποτυπωθεί επισήμως η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3ο : Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 26.341.662 ψήφους (ποσοστό 33,92%), ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να προστεθούν στο σκοπό της Εταιρείας μία σειρά από εργασίες κυρίως λιμενικού και υδρομηχανικού χαρακτήρα.

Θέμα 4ο : Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 26.341.662 ψήφους (ποσοστό 33,92%), ενέκρινε την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, μέσα από την τροποποίηση πολλών άρθρων του Καταστατικού και την προσθήκη ενός νέου άρθρου.Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των €20.000.000,00 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης €0,30/μετοχή και την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευσητων μετόχων της ABAΞ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, στις 26.09.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας "ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ".

Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 33,92% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 26.341.662 μετοχές.

Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Προσαρμογή του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την μη πραγματοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτή είχε αποφασιστεί με την από 27.03.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 26.341.662 ψήφους (ποσοστό 33,92%), ενέκρινε την προσαρμογή του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την μη πραγματοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτή είχε αποφασιστεί με την από 27.03.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να αποτυπωθεί επισήμως η ανωτέρω προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (20.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,30/μετοχή και την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 26.341.662 ψήφους (ποσοστό 33,92%), ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (20.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,30/μετοχή και την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο προκειμένου να αποτυπωθεί επισήμως η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3ο : Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 26.341.662 ψήφους (ποσοστό 33,92%), ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να προστεθούν στο σκοπό της Εταιρείας μία σειρά από εργασίες κυρίως λιμενικού και υδρομηχανικού χαρακτήρα.

Θέμα 4ο : Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 26.341.662 ψήφους (ποσοστό 33,92%), ενέκρινε την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, μέσα από την τροποποίηση πολλών άρθρων του Καταστατικού και την προσθήκη ενός νέου άρθρου.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text