Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Τι κερδίζει και τι χάνει η Μπήτρος από το deal με ΣΙΔΜΑ και τράπεζες - Διαγράφονται δάνεια

Τι κερδίζει και τι χάνει η Μπήτρος από το deal με ΣΙΔΜΑ και τράπεζες - Διαγράφονται δάνεια

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Τι κερδίζει και τι χάνει η Μπήτρος από το deal με ΣΙΔΜΑ και τράπεζες - Διαγράφονται δάνεια

Του Γιώργου Κατικά

Μεγάλες διαγραφές δανείων θα γίνουν στη Μπήτρος – Ο τζίρος μειώνεται δραματικά, στα 21,6 εκατ. ευρώ οι ζημιές για το 2019

Τζίρο και κέρδη χάνει από τη διακοπή της δραστηριότητας της Μπήτρος Μεταλλουργική, η εισηγμένη Μπήτρος, όπως προκύπτει από τα ετήσια αποτελέσματα του 2019, ενώ αναμένεται μεγάλη διαγραφή δανείων.

Επίσης θα λάβει μετοχές της ΣΙΔΜΑ.

Σημειώνεται πως ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του 2019 ήταν στα 116 εκατ. ευρώ περίπου.

Χωρίς τη δραστηριότητα του μεταλλουργικού κλάδου, η Μπήτρος έχει τζίρο 7,3 εκατ. ευρώ και λόγω απομειώσεων εμφάνισε μεγάλη ζημιά στην τελική γραμμή.

Πιο αναλυτικά και στα πλαίσια αναδιάρθρωσης των δανείων θυγατρικής εταιρείας του ομίλου Μπήτρος, το πρώτο στάδιο, το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο, περιλαμβάνει την εισφορά κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο με αντάλλαγμα την ανάληψη μετοχών.

Με την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού προβλέπεται επίσης τη διακοπή της δραστηριότητας του μεταλλουργικού κλάδου της θυγατρικής.

Η διοίκηση του Ομίλου αξιολογώντας τα νέα δεδομένα αποφάσισε ότι κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες».

Μετά την ολοκλήρωση της εισφοράς και τη διακοπή του μεταλλουργικού κλάδου της θυγατρικής, η ανακτησιμότητα των κτιρίων και μηχανημάτων της θυγατρικής θα γίνει για τα μεν κτίρια μέσω των εσόδων που θα προκύψουν από την αξιοποίησή τους ενώ για τα μηχανήματα μέσω της χρησιμοποίησής των από άλλη εταιρεία του Ομίλου και ενδεχομένως την εκποίησή μέρους αυτών σε βάθος χρόνου.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2019 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες επομένως  κατήλθε σε 7,32 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 14,11% από το αντίστοιχο μέγεθος του 2018 που ήταν 8,2 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στο 2019 σε ζημία 1,95 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 4,93 εκατ. ευρώ του 2018.

Στα συγκεκριμένα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνονται έκτακτες μη λειτουργικές ζημίες ύψους 2,1 εκατ. ευρώ το 2019 και 5,1 εκατ. ευρώ για το 2018.

Τα συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιές 21,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 14,3 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2018.

Η μητρική εταιρεία προέβη σε αποτίμηση και περαιτέρω σε απομείωση της αξίας κτήσεως της συμμετοχής θυγατρικών εταιρειών το αποτέλεσμα της οποίας βάρυνε τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας.

1.Για τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ η απομείωση ανήλθε στα 2,45 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό συμμετοχής στην παραπάνω εταιρεία ανέρχεται σε 100% και ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Η αξία κτήσης της συμμετοχής στην εν λόγω θυγατρική, μετά την παραπάνω απομείωση, ανέρχεται σε 22.991.451 εκατ. ευρώ.

Οι βασικές παραδοχές του επιχειρηματικού σχεδίου μεταξύ της εταιρείας των τραπεζών και της ΣΙΔΜΑ είναι :

-η εισφορά στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας στη «Σιδηρεμπορική Μακεδονίας Α.Ε.» έναντι μετοχών,

-η αναδιάρθρωση δανεισμού με διαγραφή μεγάλου μέρους του και αναχρηματοδότηση του υπολοίπου με ευνοϊκούς όρους και καλύμματα τα εναπομένοντα στοιχεία ενεργητικού (ακίνητα, Φ/Β Σταθμοί, μηχανολογικός εξοπλισμός, κλπ),

-η ενοικίαση των ακινήτων έναντι 4 εκατ. ευρώ ανά έτος,

-η εκμετάλλευση των Φ/Β Σταθμών της εταιρίας,

-η μείωση των δαπανών διοίκησης και διάθεσης σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο,

-η πώληση ακινήτων στο τέλος του πέμπτου έτους και εξόφληση του αντίστοιχου δανείου,

-η είσπραξη μερισμάτων από την ΤΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. από το πρώτο έτος, και

-η είσπραξη μερισμάτων από τη ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ από το έκτο έτος του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η απομείωση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ ανήλθε στις 939.152 ευρώ.

Το ποσοστό συμμετοχής στην παραπάνω εταιρεία ανέρχεται σε 100% και ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Η συνολική αξία κτήσης της συμμετοχής στην εν λόγω θυγατρική, μετά την παραπάνω απομείωση, ανέρχεται σε 9.292.563 ευρώ .

Οι βασικές παραδοχές του επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο αποτέλεσε τη βάση της αποτίμησης της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ είναι:

-η συνέχιση της ανάπτυξης ακινήτων σε επιλεγμένες περιοχές δεδομένης της αναβίωσης της αγοράς,

-η σταδιακή ρευστοποίηση του προς πώληση αποθέματος,

-η συνέχιση της εκμετάλλευσης δια της εκμίσθωσης του αποθέματος, το οποίο είναι κατάλληλο για τη μορφή αυτή εκμετάλλευσης,

-η εκμετάλλευση του υφιστάμενου Φ/Β σταθμού,

-η σύνθετη χρηματοδότηση από πίστωση προμηθευτών και δανειοδότηση συγκεκριμένων αναπτύξεων

Τι χάνει από τη διακοπή της δραστηριότητας της Μπήτρος Μεταλλουργική

Η Μπήτρος Μεταλλουργική αποτυπώνεται στη λογιστική κατάσταση στις διακοπτόμενες δραστηριότητες.

Οι πωλήσεις υποχώρησαν το 2019 στα 25,9 εκατ. ευρώ από 29,8 εκατ. ευρώ, το κέρδος εκμετάλλευσης υποχώρησε στα 1,3 εκατ. ευρώ από 1,87 εκατ. ευρώ  και τα καθαρά κέρδη στις 929 χιλ. ευρώ από 1,46 εκατ. ευρώ.


Πηγή: bankingnews.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text