Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Alpha Bank της 31.7.2020

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Alpha Bank της 31.7.2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Alpha Bank της 31.7.2020

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε στις 31.7.2020 και ώρα 10.00, παρέστησαν για τα θέματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 και 10 της ημερήσιας διάταξης αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 326 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 675.179.279 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 1.374.525.214 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, εξαιρουμένων των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «Ε.Τ.Χ.Σ.») (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, όπως ισχύει), ήτοι ποσοστό 49,12 % του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, και για το θέμα 7 της ημερήσιας διάταξης παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 327 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 844.353.446 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 1.543.699.381 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ. (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, όπως ισχύει), ήτοι ποσοστό 54,70% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετησίων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις  της Τράπεζας και του Ομίλου για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διάθεση ποσού υπέρ του τακτικού αποθεματικού, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Τράπεζας για τη διαχειριστική χρήση 2019.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 672.043.691 (99,54%) ΑΠΟΧΕΣ: 3.135.588 (0,46%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 671.913.191 (99,52%)

ΚΑΤΑ: 130.500 (0,02%)

Θέμα 2ο: Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, για τα πεπραγμένα τους και για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων αντίστοιχα.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 671.294.074 (99,42%) ΑΠΟΧΕΣ: 3.885.205 (0,58%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 663.831.270 (98,32%)

ΚΑΤΑ: 7.462.804 (1,11%)

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020) και έγκριση της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και με τον διακριτικό τίτλο “Deloitte” (Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ατομικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την περίοδο από 1.1.2020 έως 31.12.2020, καθώς και την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των (ατομικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας έτους 2020 ποσού Ευρώ 1.519.310 πλέον Φ.Π.Α.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 675.111.516 (99,99%) ΑΠΟΧΕΣ: 67.763 (0,01%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 642.508.116 (95,16%)

ΚΑΤΑ: 32.603.400 (4,83%)

Θέμα 4ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2019, ποσού συνολικού ύψους Ευρώ 1.101.083,33.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 675.111.516 (99,99%) ΑΠΟΧΕΣ: 67.763 (0,01%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 642.524.682 (95,16%)

ΚΑΤΑ: 32.586.834 (4,83 %)

Θέμα 5ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, την προκαταβολή αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020), ποσού αμοιβών συνολικού ύψους Ευρώ 1.121.625,00 (μεικτό).

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 675.094.550 (99,99%) ΑΠΟΧΕΣ: 84.729 (0,01%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 642.508.116 (95,16%)

ΚΑΤΑ: 32.586.434 (4,83%)

Θέμα 6ο: Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 675.111.516 (99,99%) ΑΠΟΧΕΣ: 67.763 (0,01%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 642.522.882 (95,16%)

ΚΑΤΑ: 32.588.634 (4,83%)

Θέμα 7ο: Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη θέσπιση και την εφαρμογή πενταετούς Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options Plan) με τη μορφή χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018, σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 σύμφωνα με τους κάτωθι όρους. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης την ανάθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο του καθορισμού των δικαιούχων, των όρων χορήγησης των δικαιωμάτων, καθώς και των λοιπών όρων και των προϋποθέσεων του Προγράμματος, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικόκαι νομοθετικό πλαίσιο και τις πολιτικές της Τράπεζας.

Σύμφωνα με τους εγκριθέντες από τη Γενική Συνέλευση όρους του Προγράμματος:

i. Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που θα ασκούνται, η Τράπεζα θα προβαίνει σε αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και σε έκδοση νέων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»).

ii. Ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορεί να εγκριθεί θα είναι 23.155.490 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μία Νέα Μετοχή, δηλαδή, σε περίπτωση που ασκηθούν όλα τα δικαιώματα, θα διατεθούν συνολικά έως 23.155.490 Νέες κοινές ονομαστικές Μετοχές της Τράπεζας, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού της κεφαλαίου.

iii. Δικαιούχοι είναι Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (οι «Δικαιούχοι»). Οι Δικαιούχοι θα καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις IV (Capital Requirements Directive – CRD IV), τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις Ορθές Πολιτικές Αποδοχών (EBA Guidelines on Sound Remuneration Policies) και την Απόφαση 158/2019 της Τράπεζας της Ελλάδος, υπό την αίρεση όμως (για όσο διάστημα παραμένουν αυτοί σε ισχύ) των περιορισμών που επιβάλλονται δυνάμει του Νόμου 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» αναφορικά με την παροχή οποιουδήποτε είδους πρόσθετων απολαβών (bonus) σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ΑνώταταΔιευθυντικά Στελέχη.

iv. Η τιμή διάθεσης κάθε Νέας Μετοχής ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι Ευρώ 0,30.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 844.285.683 (99,99%) ΑΠΟΧΕΣ: 67.763 (0,01%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 796.873.633 (94,38%)

ΚΑΤΑ: 47.412.050 (5,62%)

Θέμα 8ο: (α) Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

(β) Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Ορισμός της σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού
Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου (για την οποία βλέπε Θέμα 9ο).
(α) Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 25.6.2020 συνεδρίασή του εξέλεξε τον κ. Δημήτρη Κ. Τσιτσιράγκο και την κυρία Elanor R. Hardwick ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με ημερομηνία ισχύος τις 2.7.2020, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων από 31.12.2019 κ. Δημητρίου Π. Μαντζούνη και από 31.1.2020 κ. Γεώργιου Κ. Αρώνη αντίστοιχα, με θητεία ίση με την υπολειπόμενη περίοδο θητείας των απελθόντων Μελών.
(β) Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον ορισμό του κ. Δημήτρη Κ. Τσιτσιράγκου και της κυρίας Elanor R. Hardwick, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, ως Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας των υπόλοιπων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, όπως αυτή ορίστηκε κατά την εκλογή τους με την από 29.6.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Θέμα 8.Β.1 Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 675.031.016 (99,98%) ΑΠΟΧΕΣ: 148.263 (0,02%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 669.559.692 (99,17%)
ΚΑΤΑ: 5.471.324 (0,81%)
Θέμα 8.Β.2 Elanor R. Hardwick, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 675.031.016 (99,98%) ΑΠΟΧΕΣ: 148.263 (0,02%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 674.981.016 (99,97%)
ΚΑΤΑ: 50.000 (0,01%)
(γ) Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν της τοποθέτησης των δύο νέων Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε τη διαμόρφωση της σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου (για την οποία βλέπε Θέμα 9ο). Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης (για οποιονδήποτε λόγο) Μέλους ή Μελών από τις κατωτέρω Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρείχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να εκλέξει Μέλη του σε αντικατάσταση των Μελών που εκλείπουν σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω Επιτροπές.

Θέμα 8.Γ.1 Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 675.031.016 (99,98%) ΑΠΟΧΕΣ: 148.263 (0,02%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 667.633.086 (98,88%)

ΚΑΤΑ: 7.397.930 (1,10%)

Θέμα 8.Γ.2 Επιτροπή Αποδοχών

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 675.031.016 (99,98%) ΑΠΟΧΕΣ: 148.263 (0,02%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 667.568.285 (98,87%)

ΚΑΤΑ: 7.462.731 (1,11%)

Θέμα 8.Γ.3 Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 675.031.016 (99,98%) ΑΠΟΧΕΣ: 148.263 (0,02%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 672.706.397 (99,63%)

ΚΑΤΑ: 2.324.619 (0,34%)

Θέμα 9ο: Ορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, τον

ορισμό των κάτωθι Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ελέγχου

αυτού.

Θέμα 9.1 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 675.031.016 (99,98%) ΑΠΟΧΕΣ: 148.263 (0,02%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 654.044.254 (96,87%)

ΚΑΤΑ: 20.986.762 (3,11%)

Θέμα 9.2 Carolyn G. Dittmeier

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 675.031.016 (99,98%) ΑΠΟΧΕΣ: 148.263 (0,02%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 674.981.016 (99,97%)

ΚΑΤΑ: 50.000 (0,01%)

Θέμα 9.3 Elanor R. Hardwick

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 675.031.016 (99,98%) ΑΠΟΧΕΣ: 148.263 (0,02%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 674.981.016 (99,97%)

ΚΑΤΑ: 50.000 (0,01%)

Θέμα 9.4 Johannes Herman Frederik G. Umbgrove

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 675.031.016 (99,98%) ΑΠΟΧΕΣ: 148.263 (0,02%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 653.794.144 (96,83%)

ΚΑΤΑ: 21.236.872 (3,15%)

Θέμα 9.5 Jan A. Vanhevel

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 675.031.016 (99,98%) ΑΠΟΧΕΣ: 148.263 (0,02%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 674.981.016 (99,97%)

ΚΑΤΑ: 50.000 (0,01%)

Η Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται συνολικά από πέντε (5) Μέλη του, και ειδικότερα από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη και δύο (2) Μη Εκτελεστικά Μέλη, με θητεία που λήγει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022.

Τα ανωτέρω πρόσωπα διαθέτουν αποδεδειγμένα υψηλού επιπέδου γνώσεις στονv τραπεζικό και εν γένει στον χρηματοοικονομικό τομέα και η συμμετοχή τους στηνvΕπιτροπή Ελέγχου θα διασφαλίσει την ορθή εκτέλεση των εκ του νόμου και εκ τουvρυθμιστικού πλαισίου αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης Επιτροπής. Εκ των ανωτέρωvΜη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον έναvδιαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική.

Θέμα 10ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Τράπεζας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή άδειας στα Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Τράπεζας για να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Τράπεζας, εφόσον οι εταιρείες αυτές δεν έχουν την έδρα τους ή/και δεν δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε χώρες όπου η Τράπεζα έχει ουσιώδη παρουσία.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 675.031.516 (99,98%) ΑΠΟΧΕΣ: 147.763 (0,02%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 640.348.250 (94,84%)

ΚΑΤΑ: 34.683.266 (5,14%)

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text