Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Κορδέλλου:Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κορδέλλου:Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Κορδέλλου:Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι την 4η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ. συνήλθαν οι μέτοχοι της Εταιρείας ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ στα γραφεία της εταιρείας (Λούτσας και Πελοποννήσου - Μάνδρα Αττικής) για τη συνέχιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που είχε οριστεί για τις 16 Ιουλίου 2020 και είχε αναβληθεί κατόπιν σχετικής αίτησης μετόχου της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ίδιων θεμάτων της Αναθεωρημένης - ημερήσιας διάταξης. Παρέστησαν 7 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 76,501% (16.236.879 μετοχές επί συνόλου 21.224.340 μετοχών ) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θ Ε Μ Α 1 ο Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκαν κατ’ απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων , ήτοι 65,98 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, χωρίς καμία τροποποίηση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.236.879 - εκπροσωπούντες ποσοστό 76,501% του μετοχικού κεφαλαίου Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 65,98 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων Αριθμός ψήφων κατά: 5.523.369 - ποσοστό 34.02 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων Αποχές: 0

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 (1/1/2019- 31/12/2019) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατ’ απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων , ήτοι 68,40 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, να μην διανεμηθούν μερίσματα ως συνέπεια των αρνητικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2019.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.236.879 - εκπροσωπούντες ποσοστό 76,501% του μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός ψήφων υπέρ: 11.105.510 - ποσοστό 68,40 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αποχές: 5.131.369 - ποσοστό 31,6 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων

Θ Ε Μ Α 3ο Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 (σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ’ απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, ήτοι 65,98 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, τη συνολική διαχείριση της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019 και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2019 (01-01- 2019 – 31-12-2019).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.236.879 - εκπροσωπούντες ποσοστό 76,501% του μετοχικού κεφαλαίου Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 65,98 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων Αριθμός ψήφων κατά: 5.523.369 - ποσοστό 34.02 % των παρισταμένων
και εκπροσωπουμένων ψήφων
Αποχές: 0
Θ Ε Μ Α 4ο
Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019).
Εγκρίθηκε κατ’ απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, ήτοι 65,98 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, το ήδη καταβληθέν ποσό των ευρώ τριακόσιες χιλιάδες οκτακόσια δέκα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (€ 300.810,56) ως συνολική ετήσια αμοιβή προς τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2019, και όπως το ποσό αυτό εξειδικεύτηκε ανά έκαστο μέλος.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.236.879 - εκπροσωπούντες ποσοστό 76,501% του μετοχικού κεφαλαίου
Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 65,98 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων
Αριθμός ψήφων κατά: 5.523.369 - ποσοστό 34.02 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων
Αποχές: 0
ΘΕΜΑ 5ο
Προέγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2020-31/12/2020), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ’ απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, ήτοι 65,98 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, τα ακόλουθα:
α) την προέγκριση ποσού ευρώ τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 450.000) κατ’ ανώτατο όριο το οποίο θα καταβληθεί ως συνολική ετήσια αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2020 και
β) την προέγκριση ποσού ευρώ διακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 250.000) κατ’ ανώτατο όριο το οποίο θα καταβληθεί ως συνολική εξαμηνιαία αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ. για το πρώτο εξάμηνο του 2021.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.236.879 - εκπροσωπούντες ποσοστό 76,501% του μετοχικού κεφαλαίου
Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 65,98 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων
Αριθμός ψήφων κατά: 5.523.369 - ποσοστό 34.02 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων
Αποχές: 0
Θ Ε Μ Α 6ο
Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.
Η Γενική Συνέλευση κατ’ απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, ήτοι 65,98 των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, καθόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Ανεξάρτητης Επιτροπής, τον αριθμό των μελών της σε τρία (3) φυσικά πρόσωπα, ενέκρινε την αμοιβή τους και αποφάσισε την ανανέωση της θητείας όλων των σημερινών μελών της Επιτροπής Ελέγχου για ένα (1) ακόμα έτος, ήτοι μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα διεξαχθεί το 2021 και εξέλεξε ως Μέλη Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 που πληρούν τις υπό του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις, τους:
Φοίβο Βρέττα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δικηγόρος , ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου
Κωνσταντίνο Βαρσάμη, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μέλος από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων του Νόμου 3016/2002.
Θεοδώρα Καλοπλάστου, Στέλεχος της Αγοράς, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, (Α’ ΤΑΞΗΣ) , Ανεξάρτητο Μέλος από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων του Νόμου 3016/2002.
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή από οποιοδήποτε όργανο της εταιρείας και τα μέλη της στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία, και ένα τουλάχιστον μέλος της, που είναι ανεξάρτητο από την εταιρεία, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, προκειμένου η Επιτροπή να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44. Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίστηκε μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2021, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.236.879 - εκπροσωπούντες ποσοστό 76,501% του μετοχικού κεφαλαίου
Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 65,98 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων
Αριθμός ψήφων κατά: 5.523.369 - ποσοστό 34.02 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων
Αποχές: 0
Θ Ε Μ Α 7ο
Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Επανεκλέχθηκαν για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, κατ’ απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων  ψήφων, ήτοι 65,98 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Ανδρέας Τσαμάκης με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 17101 της ελεγκτικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Κωνσταντίνος Νικολέτος με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 22631 της ελεγκτικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και εγκρίθηκε ο καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με το νόμο.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.236.879 - εκπροσωπούντες ποσοστό 76,501% του μετοχικού κεφαλαίου
Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 65,98 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων
Αριθμός ψήφων κατά: 5.523.369 - ποσοστό 34.02 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων
Αποχές: 0
Θ Ε Μ Α 8ο
Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 110 επ. του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ’ απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, ήτοι 65,98 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, την πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, με τετραετή διάρκεια ισχύος. Περαιτέρω, εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να διαχειριστεί την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών κατά τα ανωτέρω.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.236.879 - εκπροσωπούντες ποσοστό 76,501% του μετοχικού κεφαλαίου
Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 65,98 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων
Αριθμός ψήφων κατά: 5.523.369 - ποσοστό 34.02 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων
Αποχές: 0
Θ Ε Μ Α 9ο
Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και κωδικοποίησή του δια αποδόσεως του συνόλου των άρθρων του στην δημοτική γλώσσα.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ’ απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, ήτοι 97,59 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την κωδικοποίησή του δια αποδόσεως του συνόλου των άρθρων του στην δημοτική γλώσσα.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.236.879- εκπροσωπούντες ποσοστό 76,501% του μετοχικού κεφαλαίου
Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.844.879 - ποσοστό 97,59 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αποχές: 392.000 - ποσοστό 2,41 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων
Θέμα 10ο
Παρουσίαση των βασικών σημείων του business plan του συμβούλου Ernst & Young, στο οποίο βασίσθηκε η συμφωνία με τις τράπεζες, συνοδευόμενη από παρουσίαση των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί καθώς και της συμφωνίας πλαίσιο. Επιβεβαίωση της υπογραφής του συνόλου των συμβάσεων και του καταλόγου εγγυητών και του ύψους και της φύσεως των εγγυήσεων που χορήγησαν.
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα ανωτέρω θέματα σύμφωνα με τις απαντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και αποφάσισε κατ’ απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων , ήτοι 65,98 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, πως δεν πρέπει να δοθούν περαιτέρω στοιχεία, τεθέντος του θέματος προς ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος της μετόχου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.236.879 -
εκπροσωπούντες ποσοστό 76,501% του μετοχικού κεφαλαίου
Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 65,98 % των
παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων
Αριθμός ψήφων κατά: 5.523.369 - ποσοστό 34.02 % των παρισταμένων
και εκπροσωπουμένων ψήφων
Αποχές: 0
Θέμα 11ο
Ανάλυση του κύκλου εργασιών των χρήσεων 2018-2019 και παρουσίαση της διοίκησης ως προς τους λόγους μείωσης.
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα ανωτέρω σύμφωνα με τις απαντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Δεν λήφθηκε απόφαση.
Θέμα 12ο
Ενημέρωση της διοίκησης για την αντίδραση της, εν όψει της μείωσης του κύκλου εργασιών καθώς και της κρίσης λόγω COVID-19. Παρουσίαση του κύκλου εργασιών του πρώτου εξαμήνου του 2020 και εκτίμηση για το που θα κλείσει η χρονιά σε επίπεδο πωλήσεων και αποτελεσμάτων.
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα ανωτέρω σύμφωνα με τις απαντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Δεν λήφθηκε απόφαση.
Θέμα 13ο
Γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων της εταιρείας αναφορικά με το σύννομο της ενεχυρίασης των παγίων περιουσιακών στοιχείων της χωρίς γενική συνέλευση. Η οικεία διάταξη του καταστατικού της εταιρείας (άρθρο 15), δεδομένου ότι είναι εισηγμένη εταιρεία επαρκεί για την ενεχυρίαση; Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα ανωτέρω σύμφωνα με τις απαντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Δεν λήφθηκε απόφαση.
Θέμα 14ο
Κατάσταση όλων των μεταβολών των οικονομικών καταστάσεων με ημερομηνία 31/12/2018 καθώς και του αρχικού και αναμορφωμένου ισοζυγίου γενικής λογιστικής 31/12/2018 (με και χωρίς τις εγγραφές κλεισίματος), ώστε να αντιληφθούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιες επιταγές είχαν εξοφληθεί, ποιος είχε εισπράξει τα χρήματα και που τα είχε.
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα ανωτέρω σύμφωνα με τις απαντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και αποφάσισε κατ’ απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων , ήτοι 65,98 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, πως δεν πρέπει να δοθούν περαιτέρω στοιχεία, τεθέντος του θέματος προς ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος της μετόχου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.236.879 - εκπροσωπούντες ποσοστό 76,501% του μετοχικού κεφαλαίου
Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 65,98 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων
Αριθμός ψήφων κατά: 5.523.369 - ποσοστό 34.02 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων
Αποχές: 0
Θέμα 15ο
Έγγραφη τοποθέτηση της διοίκησης για το πώς σκέπτεται να τακτοποιήσει τις καταβολές των μετόχων που εμφανίζονται σήμερα στο κονδύλι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα ανωτέρω σύμφωνα με τις απαντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Δεν λήφθηκε απόφαση.
Θέμα 16ο
Συζήτηση και απόφαση επί θεμελιώδους ζητήματος εταιρικής διακυβέρνησης που αφορά Ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ., το οποίο είναι υπάλληλος της εταιρείας με διευθυντικά καθήκοντα και επιβεβαίωσηγια την ύπαρξη συμβάσεων με τα μέλη του Δ.Σ.
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα ανωτέρω σύμφωνα με τις απαντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και αποφάσισε κατ’ απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων , ήτοι 65,98 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, να μην αντικατασταθεί μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τεθέντος του θέματος προς ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος της μετόχου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.236.879 - εκπροσωπούντες ποσοστό 76,501% του μετοχικού κεφαλαίου
Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.713.510 - ποσοστό 65,98 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων
Αριθμός ψήφων κατά: 5.131.369 - ποσοστό 31,6 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων
Αποχές: 392.000 - ποσοστό 2,42 % των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων
Θ Ε Μ Α 17ο
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text