Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Νίκας: Στις 2/9 η ΓΣ για reverse split και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Νίκας: Στις 2/9 η ΓΣ για reverse split και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Νίκας: Στις 2/9 η ΓΣ για reverse split και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2020, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την2α Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως διαμορφώθηκαν σε συνέχεια και της σχετικής συμπληρωματικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης Αυγούστου 2020:

1)       Υποβολή και έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019-31.12.2019) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

2)       Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων, για τη χρήση 2019, στους Μετόχους της Εταιρείας από τoν Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

3)       Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2019 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

4)    Υποβολή προς συζήτηση  στη Γενική Συνέλευση της έκθεσης αποδοχών για την οικονομική χρήση 2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

5)    Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2020.

6)    Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από €0,04 έκαστη μετοχή, σε €0,12 έκαστη μετοχή, με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία τρείς (3) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρείας (reverse split 3:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 119.596.817 σε 39.865.605 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

7) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

8)    Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

9)    Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος και καθορισμός των ανεξαρτήτων μελών του σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.

10)  Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το Ν. 4449/2017καθόσον λήγει η θητεία της υπάρχουσας.

11)  Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής τους.

12)  Παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 παρ.1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

13) Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας (Διάρκεια- η διάρκεια της εταιρείας λήγει το 2021 οπότε και θα την τροποποιήσουμε σε αόριστη διάρκεια).

14) Άλλα θέματα.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται, ως Μέτοχος, στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (εφεξής η «Ε.Χ.Α.Ε.»), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι, εν προκειμένω, την Παρασκευή 28.08.2020. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της εταιρείας Ε.Χ.Α.Ε..

Έναντι της Εταιρείας, θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 8η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στον Άγιο Στέφανο Αττικής 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, χωρίς δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής.

Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν Μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για την συμμετοχή και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα.

 

Διαβάστε ολόκληρη την Ανακοίνωση της Εταιρίας εδώ


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text