Αρχική | Διάφορα | X&A-211 | ΜΑΘΙΟ: Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουλίου 2021

ΜΑΘΙΟ: Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουλίου 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΜΑΘΙΟ: Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουλίου 2021

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε» με την από 16 Ιουνίου 2021 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας Επιδαύρου 5, στον Ρέντη , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

Oι μέτοχοι παρακαλούνται, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, όπως εξουσιοδοτούν ως αντιπροσώπους τους – μέσω της συμπλήρωσης των σχετικών εγγράφων αντιπροσώπευσης (εγχάρτως ή/και ηλεκτρονικά) – υπαλλήλους της Εταιρείας (αντί τρίτων), ώστε να μην υποχρεούται οποιοσδήποτε τρίτος να προσέλθει στο χώρο της συνεδρίασης προς αποφυγή συνγχωτισμού. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται με την εξυπηρέτηση μετόχων στο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο santonaki@mathios.gr. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, η δυνατότητα ψήφου εξ’ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, όπως προβλέπεται από το αρ. 125 ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για την εταιρική χρήση 2020

2. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2020

4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

5. Έγκριση των καταβληθείσων αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2020 έως 31-12-2020, προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για την διαχειριστική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

6. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

7. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

8. Έγκριση συμμετοχών μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία

9. Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου

10. Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της Εταιρείας, να αποφασίσει την τυχόν μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή την λύση της θυγατρικής εταιρείας Bau Market A.E, ή την συγχώνευση με απορρόφηση ή οποιανδήποτε άλλη λύση κρίνει σκόπιμη για την εξυγίανση της εταιρείας αυτής, και παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ προκειμένου να ορίσει εκπροσώπους του και να προχωρήσει στην υλοποίηση κάθε ενέργειας η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της τυχόν ληφθείσης απόφασης λύσης της εταιρείας, για την επιλογή του τρόπου λύσης και εκκαθάρισης ή μεταβίβασης της περιουσίας της κατά την απόλυτο κρίση του.

11. Υποβολή και Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020.

12. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού.

13. Έγκριση Μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από € 6.775.365,3 σε € 4.909.685,0 ήτοι μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €1.865.680,3 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από € 0,69 σε € 0,50 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

14. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

 

Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text