Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 24.06.2021 και ώρα 09:30 στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚΟΕΕ στην Κηφισιά, οδός Τατοίου αρ.21 στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 50 μέτοχοι κατέχοντες 203.637 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 51,65% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020.

2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2020-31.12.2020.

3. Έγκριση διανομής μερίσματος ποσού 1,75 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη παρελθουσών χρήσεων.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.

6. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Έγκριση παράτασης διάρκειας των συμβάσεων με τον εξωτερικό διαχειριστή Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ, ως ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4209/2013.

8. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τη χρήση 2020.

9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

10.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.

11.Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 112 του ν.4548/2018).

12.Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών.

13.Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της και ορισμός των μελών της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με το 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020 – Καθορισμός της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text