Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | TRASTOR: Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2021

TRASTOR: Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
TRASTOR: Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2021

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ιδιόκτητου κτιρίου της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, οδός Τάκη Καβαλιεράτου αρ. 7, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του N. 4706/2020.

2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20 η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ιδιόκτητου κτιρίου της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, οδός Τάκη Καβαλιεράτου αρ. 7

Τόσο στην αρχική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουλίου 2021 όσο και στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 20 ης Ιουλίου 2021, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν μόνο οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΕΛΚΑΤ) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοιτην 10/07/2021 (Ημερομηνία Καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους.

Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης το αργότερο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της κάθε Γενικής Συνέλευσης, είτε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο και στο Μετοχολόγιο, Μητροπόλεως 9, Αθήνα 105 57 (1ος όροφος), είτε με τηλεομοιοτυπία στα 210-32 88 211 ή 210 -33 11 956. Η Εταιρεία δέχεται κοινοποιήσεις διορισμού, ανάκλησης και / ή αντικατάστασης αντιπροσώπων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@trastor.gr. Το σχετικό Έντυπο Εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.trastor.gr. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση ή με επιστολική ψήφο.
Η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του COVID19 και με στόχο την προστασία των μετόχων της, του προσωπικού της και γενικότερα του κοινού, προτρέπει τους μετόχους, αντί να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, να συμμετάσχουν μέσω πληρεξουσίου ο οποίος θα ψηφίσει σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο ελάχιστο αναγκαίο του αριθμού των ατόμων που θα παρευρίσκονται στον τόπο της συνέλευσης, η Εταιρεία έχει δηλώσει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο μεταξύ των εργαζομένων της, το οποίο οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπεί και να ψηφίζει εξ ονόματός τους στη συνέλευση σύμφωνα με τις οδηγίες τους.
Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη συνεδρίαση μέσω οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), θα είναι δυνατή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για πρόσωπα εκτός των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, του Εσωτερικού Ελεγκτή κ.λπ.

Η διαδικασία της συνεδρίασης θα περιορισθεί στο απολύτως αναγκαίο. Για την ορθή προετοιμασία και περιορισμό του χρόνου συμμετοχής στο χώρο της συνέλευσης, η Εταιρεία προτρέπει τους μετόχους να Trastor A.E.E.A.Π. Χειμάρρας 5 Μαρούσι ΤΚ 151 25 Τ 210 69 10 016 Φ 210 33 11 956 Αρ. Αδείας Ε.Κ. 5/266/14.3.2003 | ΑΡ.ΓΕΜΗ 3548801000 | ΑΦΜ 099554901 υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις εγγράφως πριν από τη συνεδρίαση είτε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο και στο Μετοχολόγιο, Μητροπόλεως 9, Αθήνα 105 57 (1ος όροφος), είτε με τηλεομοιοτυπία στα 210-32 88 211 ή 210 -33 11 956 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@trastor.gr.


Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.
Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text