Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Flexopack: Πτώση 21,9% στα EBITDA 9μήνου, στα €13,55 εκατ.

Flexopack: Πτώση 21,9% στα EBITDA 9μήνου, στα €13,55 εκατ.

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Flexopack: Πτώση 21,9% στα EBITDA 9μήνου, στα €13,55 εκατ.

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 81,304 εκατ. ευρώ, έναντι 76,260 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 6,6% και ο εταιρικός σε 68,097 εκατ. ευρώ, έναντι 64,399 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 5,7%.

Σε απάντηση της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εστάλη προς όλες τις εισηγµένες εταιρίες στην οργανωµένη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού για τις όποιες επιπτώσεις αφενός της ενεργειακής κρίσης και αφετέρου της εξάπλωσης του Covid-19, η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «FLEXOPACK» σηµειώνει τα ακόλουθα αναφορικά µε τη διαµόρφωση των θεµελιωδών οικονοµικών µεγεθών αυτής κατά το Γ΄ τρίµηνο της τρέχουσας χρήσεως 2021 και τις εν γένει εξελίξεις στην δραστηριότητά της και τις προοπτικές της.

Τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας για το εννεάµηνο του 2021 (1.1.2021-30.9.2021), συγκρινόµενα παράλληλα και µε την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης 2020 έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:

α) Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 81,304 εκατ. ευρώ, έναντι 76,260 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 6,6% και ο εταιρικός σε 68,097 εκατ. ευρώ, έναντι 64,399 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 5,7%.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Οµίλου σε 9,005 εκατ. ευρώ, έναντι 12,932 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 30,4% και σε εταιρικό επίπεδο σε 7,329 εκατ. ευρώ έναντι 10,952 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας µείωση κατά 33,1%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Οµίλου σε 13,556 εκατ. ευρώ, έναντι 17,355 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 21,9% και σε εταιρικό επίπεδο σε 10,687 εκατ. ευρώ έναντι 14,224 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας µείωση κατά 24,9%.

δ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όµιλο σε 8,790 εκατ. ευρώ, έναντι 11,658 εκατ. ευρώ µειωµένα κατά 24,6% και για την Εταιρεία σε 6,968 εκατ. ευρώ έναντι 10,214 εκατ. Ευρώ µειωµένα κατά 31,8%.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός του Οµίλου την 30/9/2021 ανήλθε σε 13,187 εκατ. Ευρώ, τα ταµειακά διαθέσιµα σε 16,298 εκατ. Ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 89,739 εκατ. Ευρώ. Ειδικότερα τα αποτελέσµατα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις παρακάτω αιτίες.

Η παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα η οποία επλήγη σηµαντικά από την πρωτοφανή πανδηµία Covid19, παρουσιάζει κατά το τρέχον έτος σηµαντική διαταραχή στις αλυσίδες µεταφορών, εφοδιασµού και ενέργειας µε κύρια χαρακτηριστικά τα παρακάτω:

1.Συνεχιζόµενες ελλείψεις σε βασικές κατηγορίες πρώτων υλών σε παγκόσµιο επίπεδο.

2.Σηµαντικές και συνεχείς αυξήσεις των τιµών των πρώτων υλών στη διεθνή αγορά.

3.Σηµαντική αύξηση του µεταφορικού κόστους και ιδίως του ναυτιλιακού ναύλου για τις µεταφορές µε κοντέινερ.

4. Σηµαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Και τα 4 ως άνω σηµεία έχουν άµεση επίδραση στην δραστηριότητα του Οµίλου, µε δεδοµένη τόσο την σηµαντική εξωστρέφεια αυτού, όσο και τις ενεργειακές του ανάγκες για την παραγωγική του δραστηριότητα. Εντός του ως άνω πλαισίου, ο Όµιλος έχει θέσει βασικές προτεραιότητες αναφορικά µε την διαχείριση της ως άνω διαταραχής και των συνακόλουθων αρνητικών συνεπειών της, µε έµφαση στην διασφάλιση της συνεχούς και αδιατάρακτης παραγωγικής του λειτουργίας.

 

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text