Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | ΦΡΙΓΟ: Εφαρμογή προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών

ΦΡΙΓΟ: Εφαρμογή προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΦΡΙΓΟ: Εφαρμογή προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών

Η εταιρεία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της εφαρμογής του εγκεκριμένου, από την από 15.06.2018 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της (εφεξής τα «Δικαιώματα»), πληροφορεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα τελικά στοιχεία από την εν λόγω εφαρμογή του προγράμματος, την τιμή διάθεσης και τον αριθμό των κινητών αξιών που διατέθηκαν και των οποίων θα αιτηθεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως εξής:

1. Δια της από 22.03.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χορηγήθηκαν προς 39 συνολικά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών (εφεξής οι «Δικαιούχοι») 6.480.000 Δικαιώματα εκ των οποίων ασκήθηκαν συνολικά από την έναρξη ισχύος του ως άνω προγράμματος μέχρι και την 30.12.2021 876.665 Δικαιώματα από πέντε (5) Δικαιούχους και έτσι διατέθηκαν συνολικά 876.665 μετοχές.

2. Οι ανωτέρω Δικαιούχοι προέβησαν σε έγγραφη δήλωση για την άσκηση Δικαιωμάτων, ενώ κατέθεσαν εμπροθέσμως έως την 30.12.2021 το σχετικό ποσό στον επ' ονόματι της Εταιρείας τηρούμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

3. Συνολικά διατέθηκαν 876.665 κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,06 Ευρώ έκαστη.

4. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών έχει ως εξής:

5. Η καταβολή σε μετρητά του τιμήματος για την αγορά των ανωτέρω μετοχών ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και ανήλθε σε Ευρώ 109.583,13.

6. Την 21.01.2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 2781453 και 2781461, δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, το από 31.12.2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και η από 31.12.2021 έκθεση πιστοποίησης του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 της εταιρείας με την επωνυμία «PKF EUROAUDITING S.A.», σχετικά με (α) την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 52.599,90 με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 876.665 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,06 Ευρώ και τιμή διάθεσης 0,125 Ευρώ ανά μετοχή ενώ η διαφορά μεταξύ της συνολικής τιμής έκδοσης των μετοχών και της ονομαστικής, ήτοι το ποσό των Ευρώ 56.983,23 ήχθη σε πίστωση του ειδικού  λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο» και (β) την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της ανωτέρω αυξήσεως του κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Eυρώ 21.378.864,96 διαιρούμενο σε 356.314.416 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,06 Ευρώ η κάθε μία.

7. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Δείτε το δελτίο τύπου, εδώ.

 

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text