Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2019 - No 202 έως 211 | Χ&Α - 203 | Η σύνθεση των Χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Αναλυτικές καταστάσεις της 31/12/2018

Η σύνθεση των Χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Αναλυτικές καταστάσεις της 31/12/2018

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η σύνθεση των Χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Αναλυτικές καταστάσεις της 31/12/2018

Όταν, το 1991, δημοσιεύαμε, για πρώτη φορά την αναλυτική σύνθεση των χαρτοφυλακίων των θεσμικών επενδυτών (Εταιριών Επενδύσεων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων) δε μπορούσαμε να φανταστούμε την απήχηση που, η δημοσίευση αυτή, θα είχε στους αναγνώστες μας. Ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάζονταν στους έλληνες επενδυτές, συγκεντρωτικά και επεξεργασμένα, τα “εσωτερικά στοιχεία” των θεσμικών επενδυτών. Τότε, για πρώτη φορά δημοσιεύονταν στοιχεία όπως “στατιστικά στοιχεία για τη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων”, “μέσο κόστος κτήσης μίας μετοχής από τις εταιρίες επενδύσεων”, “πόσοι θεσμικοί κατέχουν μία μετοχή” κλπ. Με έκπληξη, διαπιστώσαμε ότι, τα στοιχεία αυτά, πέραν από τους επενδυτές, ενδιέφεραν -ίσως και περισσότερο- τους ίδιους τους Θεσμικούς Επενδυτές, αλλά και τις διοικήσεις των εισηγμένων εταιριών.

 

Διατηρήσαμε την πετυχημένη αυτή πρακτική, μέχρι το τελευταίο τεύχος (Νο 198) της πρώτης περιόδου της έκδοσης του ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Σήμερα, τη συνεχίζουμε βελτιωμένη, με βάση τις δυνατότητες που μας δίνει πλέον η τεχνολογία στην παρουσίασή τους.

 

Στο παρόν τεύχος, παρουσιάζουμε τα χαρτοφυλάκια όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων -ανεξάρτητα επενδυτικής κατηγορίας στην οποία ανήκουν- τα οποία κατέχουν μετοχές εταιριών εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ή σε άλλα χρηματιστήρια του εξωτερικού. Αντίστοιχες δημοσιεύσεις θα κάνουμε ανά τρίμηνο, αμέσως μόλις δημοσιεύονται οι πίνακες επενδύσεων κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τις διαχειρίστριες ΑΕΔΑΚ.

 

Στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται σήμερα 14 ΑΕΔΑΚ, οι οποίες προσφέρουν στους έλληνες αποταμιευτές και επενδυτές 304. Αμοιβαία Κεφάλαια, τα οποία ανήκουν σε 5 βασικές επενδυτικές κατηγορίες. Για περισσότερα στοιχεία δείτε εδώ.

Από το σύνολο των ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στις 31/12/2018, τα 64 είχαν τοποθετήσεις σε μετοχές του Χρηματιστηρίου της Αθήνας και σε ελληνικές εταιρίες που διαπραγματεύονται στο εξωτερικό. Ανά επενδυτική κατηγορία στην οποία ανήκουν, επενδύσεις σε μετοχές είχαν: 26 Μετοχικά, 28 Μικτά και 10 λοιπών κατηγοριών. Στην εξέτεσή μας δεν συμπεριλαμβάνουμε τα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία ανήκουν σε ελληνικές ΑΕΔΑΚ, τα οποία όμως έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό (συνήθως στο Λουξεμβούργο). Αυτά τα Αμοιβαία Κεφάλαια, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (ν. 4099/2012)  που υποχρεώνει τις ΑΕΔΑΚ να δημοσιεύουν τους πίνακες επενδύσεων, το αργότερο εντός ενός μηνός από τη λήξη του κάθε τριμήνου (Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Δεκέμβριος). Όμως, και αυτά θα δημοσιεύσουν τις ετήσιες εκθέσεις τους εντός των προσεχών εβδομάδων, οπότε και θα εντάξουμε και αυτά στην ανάλυσή μας, ώστε να έχουμε μία πληρέστερη εικόνα για τις συνολικές τοποθετήσεις σε ελληνικές μετοχές. Όταν αυτό ολοκληρωθεί, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, παρέχοντας τους σχετικούς συνδέσμους.

954 εκατομμύρια ευρώ σε ελληνικές μετοχές!

Η γενική συγκεντρωτική και ανά κατηγορία διάρθρωση του Ενεργητικού τους, την 31η Δεκεμβρίου 2018, εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα.

Το συνολικό Καθαρό Ενεργητικό των εξεταζόμενων 59 Αμοιβαίων Κεφαλαίων φθάνει στα 2.266 εκατομμύρια ευρώ. Από το σύνολο αυτό, ποσό 954 εκατομμυρίων ευρώ (42,1% του συνόλου), είχε επενδυθεί σε εισηγμένες μετοχές ελληνικών εταιριών. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι, την 31/12/2018, το συνολικό ενεργητικό όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όλων των ΑΕΔΑΚ, έφθανε στα 6.657 εκατομμύρια ευρώ (δείτε εδώ), τότε στο γενικό σύνολο, οι ελληνικές μετοχές εκπροσωπούν μόλις το 14,3% του συνολικού Ενεργητικού τους. Το ποσοστό αυτό είναι εξαιρετικά χαμηλό, όμως, δυστυχώς, αυτή είναι η εικόνα της κεφαλαιαγοράς και της αγοράς των συλλογικών επενδύσεων αυτή την περίοδο.

 

Διάρθρωση Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με βάση τις επενδύσεις τους - 31/12/2018

 

Σύνολο Α/Κ (εκατ. €) % του Ενεργητικού Μετοχικά % του Ενεργητικού Μικτά % του Ενεργητικού Λοιπές Κατηγορίες % του Ενεργητικού
Συνολικά διαθέσιμα - καταθέσεις 107,03 4,7% 31,90 4,8% 56,38 5,0% 18,75 4,0%
Σύνολο μετοχών εισηγμ. στο ΧΑ 953,50 42,1% 589,64 88,4% 357,93 31,5% 5,93 1,3%
Σύν. μετοχών μη εισηγμ. στο ΧΑ 0,16 0,0% 0,15 0,0% 0,01 0,0% 0,00 0,0%
ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού 9,76 0,4% 6,70 1,0% 2,49 0,2% 0,57 0,1%
Ομόλογα - Ε.Γ. Ελληνικού Δημοσίου 759,52 33,5% 1,35 0,2% 587,65 51,8% 170,53 36,8%
Λοιπά Ομόλογα Εσωτερικού 27,28 1,2% 0,00 0,0% 1,39 0,1% 25,89 5,6%
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού 1.857,25 82,0% 629,73 94,4% 1.005,85 88,6% 221,67 47,8%
Ελληνικές Εταιρ. σε Χρηματ. Εξωτ. 49,51 2,2% 40,10 6,0% 9,00 0,8% 0,41 0,1%
Καταθέσεις Εξωτερικού 2,44 0,1% 0,48 0,1% 1,60 0,1% 0,37 0,1%
Μετοχές Εξωτερικού 64,70 2,9% 1,01 0,2% 48,30 4,3% 15,39 3,3%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού 74,66 3,3% 0,10 0,0% 2,40 0,2% 72,16 15,6%
Ομόλογα Εξωτερικού 199,19 8,8% 2,00 0,3% 48,68 4,3% 148,51 32,0%
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού 381,50 16,8% 43,69 6,6% 100,98 8,9% 236,84 51,0%
Σύνολο Ενεργητικού 2.247,46 99,2% 673,42 101,0% 1.115,54 98,3% 458,51 98,8%
Καθαρό Ενεργητικό 2.266,14 100,0% 666,92 100,0% 1.135,23 100,0% 463,99 100,0%

Η διάρθρωση βασίζεται στα 64 Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν επενδύσεις σε ελληνικές μετοχές (26 Μετοχικά, 28 Μικτά και 10 λοιπών κατηγοριών) - Τα ποσά εκφράζονται σε εκατομμύρια ευρώ.

 

Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, η εικόνα αυτή μπορεί να υποκρύπτει μία καλή προοπτική. Όταν σταδιακά βελτιωθεί το κλίμα στην οικονομία και το Χρηματιστήριο, θα εισρεύσουν κεφάλαια στα ταμεία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ή αρκετά από τα ήδη υπάρχοντα θα μετακινηθούν προς μετοχικές επενδύσεις και θα αυξηθεί η ζήτηση μετοχών στο Χρηματιστήριο, κάτι που θα ανεβάσει τις τιμές των μετοχών, εξέλιξη που με τη σειρά της, σταδιακά θα προκαλεί νέες εισροές προς τα Αμοιβαία Κεφάλαια και έτσι θα τεθεί σε λειτουργία ένα νέο “σπιράλ” ανόδου, το οποίο -ευχόμαστε και ελπίζουμε- να βασίζεται σε πιο λογικές προσδοκίες από την πλευρά των επενδυτών, αλλά και πιο επαγγελματικές πρακτικές από την πλευρά των θεσμικών επενδυτών, ώστε να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα της δεκαετίας του 1990.

 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις τοποθετήσεις κάθε ενός από τα 64 Αμοιβαία Κεφάλαια, στον πίνακα του συνδέσμου (δείτε εδώ).
(Προσοχή! Το βιβλίο εργασίας τύπου excel που εμφανίζεται, έχει διάφορα φύλλα εργασίας - φαίνονται στο κάτω μέρος)

 

Ποιές μετοχές κατέχονται από τα Αμοιβαία Κεφάλαια;

Στον παρακάτω πίνακα, δείτε -με αλφαβητική σειρά- το αριθμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που κατέχει την κάθε μετοχή και το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν οι μετοχές αυτές.

(Στοιχεία της 31/12/2018) Σύνολο αξίας μετοχών σε όλα τα Α/Κ % μετοχών εταιρίας που κατέχονται από τα Α/Κ Αριθμός Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή Αριθμός Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή
Περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ - τεύχος 203 (€) % Σύνολο Α/Κ Μετοχικά

A.S. COMPANY (ΚΟ) 544.722 4,15% 7 6
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 37.066 0,26% 3 1
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 50.629.678 3,28% 41 22
ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 1.066.000 0,49% 4 3
ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 1.058.609 0,23% 3 3
AUDIOVISUAL (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
AUTOHELLAS (ΚΟ) 759.510 6,22% 20 14
BRIQ PROPERTIES (ΚΟ) 369.631 3,10% 6 4
BYTE COMPUTER (ΚΟ) 1.955.160 12,36% 4 4
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) 5.116.066 2,69% 16 10
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
CNL CAPITAL (ΚΟ) 44.428 5,66% 5 2
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 2.580.610 0,69% 28 17
CPI (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
F.G. EUROPE (ΚO) 0 0,00% 0 0
FLEXOPACK (ΚΟ) 377.044 3,22% 7 4
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 685.584 1,02% 14 8
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 4.719.327 9,14% 40 25
GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 3.558.513 3,51% 36 23
INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 380.000 1,85% 1 1
INTERCONTINENTAL (ΚΟ) 137.074 1,31% 4 3
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 187.142 0,25% 4 3
INTRAKAT (KO) 190.000 0,62% 2 2
J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 546.316 0,70% 7 5
JUMBO (ΚΟ) 4.872.561 3,58% 43 26
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4.058.423 5,09% 35 22
LOGISMOS (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 6.750.100 0,72% 6 4
MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 0 0,00% 0 0
MEVACO (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
MINERVA (ΚΑ) 0 0,00% 0 0
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 1.017.350 8,19% 9 7
NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
PAPERPACK (ΚΟ) 65.000 1,64% 2 2
PROFILE (ΚΟ) 404.000 3,42% 5 5
QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) 135.150 0,49% 1 0
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 572.090 4,80% 15 9
REDS (ΚO) 3.098.443 5,39% 2 2
SPACE HELLAS (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
UNIBIOS (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 4.996.006 1,93% 30 18
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) 8.646.115 3,73% 33 18
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 3.041.631 4,26% 40 25
ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 54.891 13,14% 3 2
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 140.500 0,92% 1 1
ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) 1.000.000 4,17% 1 1
ΒΙΣ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) 83.000 1,31% 2 2
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 7.720.500 7,46% 41 25
ΓΕΚΕ (ΚΑ) 0 0,00% 0 0
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΔΕΗ (ΚΟ) 4.214.668 1,82% 21 13
ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 25.143.504 2,75% 37 18
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 5.095.564 6,16% 28 21
ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) 177.668 0,97% 3 3
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) -πρ ΧΑΛΚΟΡ 1.492.700 0,40% 9 5
ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 91.276 2,76% 1 1
ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 52.500 0,26% 4 2
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 9.960.713 5,63% 29 20
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 5.064.804 8,39% 30 17
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 5.925.330 1,94% 39 24
ΕΛΤΟΝ (KΟ) 392.091 1,47% 2 2
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 1.072.011 7,63% 7 6
ΕΥΑΘ (ΚΟ) 1.267.276 3,49% 20 11
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 3.057.524 2,87% 30 18
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1.072.843 3,90% 9 6
ΙΑΣΩ (ΚΟ) 2.735.174 2,24% 10 7
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 3.000 0,00% 1 1
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 861.704 3,02% 10 7
ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) 0 0,00% 0 0
ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 1.470.200 0,94% 3 2
ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) 208.502 2,78% 4 3
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 320.615 2,18% 6 5
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 5.706 0,21% 6 3
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) 2.311.522 5,75% 9 7
ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) 0 0,00% 0 0
ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 2.709.512 8,19% 24 15
ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) 242.518 1,35% 1 0
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) 49.935 0,66% 1 0
ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) 0 0,00% 0 0
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) 0 0,00% 0 0
ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 262.072 1,53% 3 3
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) 426.954 3,65% 4 3
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 2.479.739 2,24% 37 22
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 0 0,00% 0 0
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 8.497.882 5,95% 46 25
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) 126.223 1,99% 2 1
ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) 0 0,00% 0 0
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΟΛΘ (ΚΟ) 355.936 3,53% 19 10
ΟΛΠ (ΚΟ) 1.151.546 4,61% 36 21
ΟΠΑΠ (ΚΟ) 6.106.045 1,91% 42 21
ΟΤΕ (ΚΟ) 7.860.620 1,60% 40 21
ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) 746.416 2,97% 5 4
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 6.600.721 1,51% 26 15
ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) 43.000 0,25% 1 1
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 768.959 10,88% 11 10
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 1.989.676 9,01% 21 14
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 3.574.018 8,17% 21 13
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 256.427 0,94% 8 5
ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) 327.258 1,49% 1 0
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 3.507.790 5,02% 38 22
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 4.090.121 3,59% 33 21
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 250.000 0,61% 1 1
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 2.265.876 2,94% 42 23
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 815.445 10,77% 19 9
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 66.543.922 3,04% 39 21
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) 0 0,00% 0 0

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ της 31/12/2018: Εξετάζονται συνολικά 64 Αμοιβαία Κεφάλαια όλων των κατηγοριών. Όλες οι τιμές και τα σύνολα εκφράζονται σε ευρώ.

 

Μετοχικά: 88,4% σε μετοχές - 4,8% σε μετρητά

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, τα 29 μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (εσωτερικού) που εξετάσαμε, είχαν τοποθετημένα σε ελληνικές μετοχές ποσό 590 εκατομμύρια ευρώ, ή ποσοστό 88,4% του συνολικού ενεργητικού τους. Τόσο υψηλές τοποθετήσεις σε μετοχές, είναι ένα αρνητικό στοιχείο όταν η χρηματιστηριακή αγορά υποχωρεί, αλλά μετατρέπεται σε θετικό, όταν η αγορά ανεβαίνει. Αν δεχθούμε ή αν αποδειχθεί ότι όντως, η προοπτική της χρηματιστηριακής αγοράς είναι θετική, τότε οι υψηλές μετοχικές θέσεις στα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, θα οδηγήσουν σε υψηλές αποδόσεις. Ήδη, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα στοιχείων των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων από την αρχή του έτους, η μέση απόδοση του κλάδου φθάνει στο 5,10%.

Ως γενική παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι, καθώς περιορίζονται οι επιλογές που έχουν, ως προς τις τοποθετήσεις τους, οι διαχειριστές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (οι επιλογές περιορίζονται επειδή μειώθηκαν δραματικά ο αριθμός των εισηγμένων μετοχών, αλλά και τα διαχειριζόμενα κεφάλαια), οι τοποθετήσεις που γίνονται είναι περισσότερο στοχευμένες και πολύ καλύτερα μελετημένες. Παράλληλα, το κάθε χαρτοφυλάκιο δείχνει να έχει αναπτύξει μία δική του φιλοσοφία και χαρακτηριστικά, συμβατά με το μέγεθός του.

Οι βασικότερες παρατηρήσεις μας είναι:

- Σε αντίθεση απ’ ότι συστηματικά γινόταν στο παρελθόν, παρατηρούμε ότι, συνήθως, οι διαχειριστές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποφεύγουν τις κραυγαλέες τοποθετήσεις σε μετοχές της μητρικής εταιρίας (συνήθως τράπεζας) ή σε μετοχές του ιδίου Ομίλου.

 

- Από την παρατήρηση της σύνθεσης των χαρτοφυλακίων, διακρίνουμε χαρτοφυλάκια μεγάλου μεγέθους που απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό και χαρτοφυλάκια που προσανατολίζονται σε μετοχές μικρότερης κεφαλαιοποίησης που απευθύνονται σε επενδυτές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

 

- Κανένα χαρτοφυλάκιο δεν κατέχει μετοχές που έχουν τεθεί σε αναστολή. Εν τούτοις, υπάρχουν 8 χαρτοφυλάκια που κατέχουν 264.871 μετοχές της Folli Follie, η αξία της οποίας έχει μηδενιστεί.

 

- Κανένα, πλην ενός, χαρτοφυλάκιο δεν κατέχει μετοχές που βρίσκονται “υπό επιτήρηση”. Μόνον το χαρτοφυλάκιο του CPB Μετοχικό Ελληνικό, κατέχει 372.493 μετοχές (3,35% του συνόλου) της εταιρίας “Ευρωσύμβουλοι”.

 

- Οι τοποθετήσεις είναι στραμμένες κυρίως προς τις μετοχές “υψηλής εμπορευσιμότητας”.

 

- Σε κλαδικό επίπεδο, το 11,5% του συνολικού ενεργητικού των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, έχει τοποθετηθεί σε μετοχές τραπεζών. Το ποσοστό αυτό είναι από τα ιστορικά μικρότερα που έχουν παρατηρηθεί. Εν τούτοις, όπως μπορείτε να δείτε στην ανάλυση των χαρτοφυλακίων


- Ποσοστό 9,8% έχει τοποθετηθεί σε εταιρίες κοινής ωφέλειας (τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρισμός, ύδρευση κλπ).

 

- Αξιοσημείωτο είναι ότι ποσοστό 6,0% του συνολικού ενεργητικού έχει τοποθετηθεί σε εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα (ΑΕΕΑΠ), κλάδος που ήταν ανύπαρκτος πριν μερικά χρόνια.

 

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια 1/1/2019 - 4/2/2019
Κατάταξη Ενεργητικό 4/2/2019 Μερίδιο Αγοράς (%) Καθαρή Τιμή 4/2/2019 Απόδοση από 1/1/2019
1 CPB Ελληνικό Μετοχικό 10.117.848 1,45% 0,804 7,17%
2 MetLife Ελλ. Μετοχ. ΜΜΚ 29.758.143 4,28% 7,918 6,78%
3 ATHOS High Peaks 195.923 0,03% 6,72 6,72%
5 NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό (Θ) 5.644.622 0,81% 8,371 6,15%
6 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυν. Επιχ. Μετοχ. 12.990.290 1,87% 0,88 5,83%
8 3Κ Μετοχικό Εσωτ. 40.173.100 5,77% 6,705 5,60%
10 ATTICA Μετοχικό Εσωτ. 6.486.336 0,93% 0,573 5,56%
11 TRITON Αναπτ. Μετ. Εσ. 36.049.862 5,18% 27,592 5,43%
12 ALPHA TRUST HELLENIC 6.336.876 0,91% 97,381 5,43%
13 3Κ Μετοχικό Εσωτ. (Θ) 3.685.060 0,53% 14,175 5,42%
14 3K Greek Value 3.920.567 0,56% 7,809 5,39%
15 ALPHA TRUST Hellenic (R) 44.972.136 6,46% 9,826 5,35%
18 ALPHA Επιθ. Στρατ. Classic 38.024.332 5,46% 9,154 5,11%
19 ALPHA Blue Chips Classic 170.016.958 24,43% 7,363 5,08%
20 ΔΗΛΟΣ Small Cap 37.229.947 5,35% 1,155 4,90%
21 ΔΗΛΟΣ Blue Chips 50.802.517 7,30% 2,77 4,88%
22 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμ. Επενδ. Μετ. (Ι) 500.622 0,07% 3,14 4,87%
26 EUROBANK NTT Greek Eq. 2.827.160 0,41% 3,804 4,69%
27 EUROBANK Greek Equities 21.757.158 3,13% 3,802 4,69%
28 INTERAMERICAN Αν. Εταιρ. 13.769.567 1,98% 2,302 4,66%
31 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτ. 43.058.244 6,19% 3,367 4,52%
32 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξ. 21.339.178 3,07% 6,147 4,52%
33 THETIS Ελληνικό Μετοχικό 2.044.257 0,29% 0,659 4,47%
35 EUROBANK (LF) Greek Equit. 11.599.549 1,67% 0,187 4,47%
37 INTERAMERICAN Δυναμικό 37.146.058 5,34% 8,111 4,34%
38 ALLIANZ Μετοχών Εσωτ. 5.880.451 0,84% 3,143 4,21%
39 ALLIANZ Επιθετικής Στρατ. 6.673.762 0,96% 2,001 3,84%
40 ALPHA TRUST New Strategy 20.690.093 2,97% 4,059 2,39%
29 Σύνολο 695.950.320

Σημειώσεις: α) Μέση απόδοση κατηγοράις Μετοχικών Εσωτερικού, μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2019: 5,10%. β) Έχουν παραληφθεί οι κατηγορίες μεριδίων που απευθύνονται προς Θεσμικούς Επενδυτές και προϊόντα Unit Linked. γ) Στην κατάταξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, λαμβάνονται υπ' όψη και οι κατηγορίες μεριδίων που έχουν παραληφθεί.


Μικτά: 358 εκατομμύρια ευρώ σε μετοχές

Τα Μικτού τύπου Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να επενδύουν σε μετοχές μέχρι και το 65% του Ενεργητικού τους. Όμως, είναι αρκετά σπάνιο φαινόμενο ακόμη και να πλησιαστεί το όριο αυτό. Στα χαρτοφυλάκια της 31/12/2018, το υψηλότερο ποσοστό επενδύσεων σε μετοχές έχει το “Interamerican Μικτό Ελληνικό”, με 45,6% του Ενεργητικού του σε μετοχές.

 

Στο σύνολο της κατηγορίας των Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οι μετοχές καλύπτουν το 31,5% του Ενεργητικού. Γενικά, αυτού του είδους τα Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν μία ισορροπημένη κατανομή των κεφαλαίων τους ανάμεσα σε μετοχές εσωτερικού και μικρό μέρος σε μετοχές εξωτερικού (36% αθροιστικά), σε ομόλογα εσωτερικού και εξωτερικού (57% αθροιστικά) και 5% σε μετρητά. Γενικά, πρόκειται για μία ικανοποιητική ισορροπία η οποία αποτρέπει την ανάληψη υψηλού κινδύνου και την εμφάνιση έντονων διακυμάνσεων.

Κύρια χαρακτηριστικά των χαρτοφυλακίων των μικτού τύπου Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι ότι, επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά σε μετοχές υψηλότερης κεφαλαιοποίησης (σχεδόν το 90% των μετοχικών τοποθετήσεών τους έχουν κατευθυνθεί προς εταιρίες με σχετικά υψηλή κεφαλαιοποίηση, άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ), ενώ παράλληλα δεν έχουν μεγάλες τοποθετήσεις σε τραπεζικές μετοχές (περίπου το 13% των τοποθετήσεών τους).

 

Οι θέσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στις μετοχές

 

Πέραν από τις εταιρίες των οποίων η διαπραγμάτευση έχει ανασταλεί και αυτές που βρίσκονται υπό επιτήρηση, στις οποίες ουδέν χαρτοφυλάκιο έχει επενδύσει, υπάρχουν ακόμη 52 μετοχές οι οποίες επίσης δε συμπεριλαμβάνονται σε κανένα χαρτοφυλάκιο. Παράλληλα, μετοχές 11 εταιριών έχουν προτιμηθεί μόλις από ένα χαρτοφυλάκιο. Σε 10 ή περισσότερα χαρτοφυλάκια, βρίσκονται οι μετοχές 40 εταιριών. Τέλος, σε 20 ή σε περισσότερα χαρτοφυλάκια, βρίσκονται μόλις 32 μετοχές. Αυτές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ενδιαφέρον έχουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία συμμετοχής των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η μετοχή της (εταιρίας επενδύσεων) “Ανδρομέδα ΑΕΕΧ”, στην οποία, μόλις 3 Αμοιβαία Κεφάλαια (το Alpha Trust Hellenic Equities, το Alpha Επιθετικής Στρατηγικής και το Alpha Trust Eurostar) κατέχουν το 13,1% των μετοχών. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η εταιρία πληροφορικής Byte στην οποία 4 Αμοιβαία Κεφάλαια κατέχουν το 12,4%. Στην τρίτη, βρίσκεται η Π. Πετρόπουλος στην οποία 11 Αμοιβαία Κεφάλαια κατέχουν το 10,9%.

 

Τέλος, εξετάζουμε και το άθροισμα των κεφαλαίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγκεντρώνει η κάθε μετοχή. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο ΟΤΕ που έχει προσελκύσει 74,8 εκατ. ευρώ από 40 Αμοιβαία Κεφάλαια. Στη δεύτερη, η Coca Cola με 70,0 εκατ. ευρώ από 28 Α/Κ, και στην τρίτη θέση, η Μυτιληναίος, με 61,9 εκατομμύρια από 46 Α/Κ.

 

Πίνακας μετοχών με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα χαρτοφυλάκια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ταξινομημένα στοιχεία)

 

(Στοιχεία της 31/12/2018) Σύνολο αξίας μετοχών σε όλα τα Α/Κ % μετοχών εταιρίας που κατέχονται από τα Α/Κ Αριθμός Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή Αριθμός Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή
(€) % Σύνολο Α/Κ Μετοχικά
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 8.497.882 5,95% 46 25
JUMBO (ΚΟ) 4.872.561 3,58% 43 26
ΟΠΑΠ (ΚΟ) 6.106.045 1,91% 42 21
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 2.265.876 2,94% 42 23
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 50.629.678 3,28% 41 22
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 7.720.500 7,46% 41 25
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 4.719.327 9,14% 40 25
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 3.041.631 4,26% 40 25
ΟΤΕ (ΚΟ) 7.860.620 1,60% 40 21
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 5.925.330 1,94% 39 24
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 66.543.922 3,04% 39 21
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 3.507.790 5,02% 38 22
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 25.143.504 2,75% 37 18
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 2.479.739 2,24% 37 22
GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) 3.558.513 3,51% 36 23
ΟΛΠ (ΚΟ) 1.151.546 4,61% 36 21
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 4.058.423 5,09% 35 22
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) 8.646.115 3,73% 33 18
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 4.090.121 3,59% 33 21
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 4.996.006 1,93% 30 18
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 5.064.804 8,39% 30 17
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 3.057.524 2,87% 30 18
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 9.960.713 5,63% 29 20
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 2.580.610 0,69% 28 17
ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 5.095.564 6,16% 28 21
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 6.600.721 1,51% 26 15
ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 2.709.512 8,19% 24 15
ΔΕΗ (ΚΟ) 4.214.668 1,82% 21 13
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 1.989.676 9,01% 21 14
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 3.574.018 8,17% 21 13
AUTOHELLAS (ΚΟ) 759.510 6,22% 20 14
ΕΥΑΘ (ΚΟ) 1.267.276 3,49% 20 11
ΟΛΘ (ΚΟ) 355.936 3,53% 19 10
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 815.445 10,77% 19 9
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) 5.116.066 2,69% 16 10
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 572.090 4,80% 15 9
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 685.584 1,02% 14 8
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 768.959 10,88% 11 10
ΙΑΣΩ (ΚΟ) 2.735.174 2,24% 10 7
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 861.704 3,02% 10 7
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 1.017.350 8,19% 9 7
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) -πρ ΧΑΛΚΟΡ 1.492.700 0,40% 9 5
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1.072.843 3,90% 9 6
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) 2.311.522 5,75% 9 7
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 256.427 0,94% 8 5
A.S. COMPANY (ΚΟ) 544.722 4,15% 7 6
FLEXOPACK (ΚΟ) 377.044 3,22% 7 4
J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 546.316 0,70% 7 5
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 1.072.011 7,63% 7 6
BRIQ PROPERTIES (ΚΟ) 369.631 3,10% 6 4
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 6.750.100 0,72% 6 4
ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 320.615 2,18% 6 5
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 5.706 0,21% 6 3
CNL CAPITAL (ΚΟ) 44.428 5,66% 5 2
PROFILE (ΚΟ) 404.000 3,42% 5 5
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) 746.416 2,97% 5 4
ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 1.066.000 0,49% 4 3
BYTE COMPUTER (ΚΟ) 1.955.160 12,36% 4 4
INTERCONTINENTAL (ΚΟ) 137.074 1,31% 4 3
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 187.142 0,25% 4 3
ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 52.500 0,26% 4 2
ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) 208.502 2,78% 4 3
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) 426.954 3,65% 4 3
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 37.066 0,26% 3 1
ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 1.058.609 0,23% 3 3
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 54.891 13,14% 3 2
ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) 177.668 0,97% 3 3
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 1.470.200 0,94% 3 2
ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 262.072 1,53% 3 3
INTRAKAT (KO) 190.000 0,62% 2 2
PAPERPACK (ΚΟ) 65.000 1,64% 2 2
REDS (ΚO) 3.098.443 5,39% 2 2
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) 83.000 1,31% 2 2
ΕΛΤΟΝ (KΟ) 392.091 1,47% 2 2
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) 126.223 1,99% 2 1
INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 380.000 1,85% 1 1
QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) 135.150 0,49% 1 0
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 140.500 0,92% 1 1
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) 1.000.000 4,17% 1 1
ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 91.276 2,76% 1 1
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 3.000 0,00% 1 1
ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) 242.518 1,35% 1 0
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) 49.935 0,66% 1 0
ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) 43.000 0,25% 1 1
ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) 327.258 1,49% 1 0
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 250.000 0,61% 1 1

 

Το σύνολο των χαρτοφυλακίων, με τις αναλυτικές θέσεις και όλα τα στατιστικά στοιχεία, μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Πίνακες Επενδύσεων.Πρόκειται για αρχείο τύπου excel, στο οποίο υπάρχουν τέσσερα φύλλα εργασίας.

 

Δείτε ειδικό αφιέρωμα του τεύχους 200 του  Χ&Α στα Αμοιβαία Κεφάλαια. Δείτε εδώ.

 

Δείτε το τεύχος 203 του περιοδικού "Χ&Α"
(ζητήστε δωρεάν κωδικό εισόδου από το xa.eurocapital.gr )

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text