Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡA | Aegean: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - Πρέπει να συμμετάσχουμε; Υπολογισμός προσαρμοσμένης τιμής και δικαιώματος

Aegean: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - Πρέπει να συμμετάσχουμε; Υπολογισμός προσαρμοσμένης τιμής και δικαιώματος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Aegean: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - Πρέπει να συμμετάσχουμε; Υπολογισμός προσαρμοσμένης τιμής και δικαιώματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του της 14/5/2021, ενέκρινε, με βάση την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12/3/2021, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για τους σκοπούς του άρθρου 30 του Ν. 4772/2021 για την άντληση κεφαλαίων ποσού €60.000.000 προκειμένου να καταβληθεί στην εταιρία η προβλεπόμενη στην προαναφερθείσα νομοθετική διάταξη κρατική ενίσχυση ύψους έως €120.000.000, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 60 εκατομμυρίων, με την έκδοση 18.750.000 νέων μετοχών που θα διατεθούν υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία 0,262542 (ο αριθμός αυτός προκύπτει εάν διαιρέσουμε τον αριθμό των νέων μετοχών -18.750.000- δια του αριθμού των υφιστάμενων μετοχών, δηλαδή δια του 71.417.100), σε τιμή διάθεσης € 3,20 ανά νέα μετοχή.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να δούμε τί αναφέρει το άρθρο 30 του ν. 4772/2021 (μπορείτε να βρείτε το νόμο εδώ). Το σημείο που μας ενδιαφέρει (παράγραφος 3), λέει:

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της παρ. 2 και την καταβολή της ενίσχυσης της παρ. 1, εκδίδονται και παραδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο χωρίς επιβάρυνση, ελεύθερα μεταβιβάσιμοι τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.». Οι εν λόγω τίτλοι αντιπροσωπεύουν δικαίωμα απόκτησης αριθμού μετοχών που αντιστοιχεί σε ποσοστό έντεκα και μισό (11,5%) επί τοις εκατό του, μετά τη σύμφωνα με την παρ. 2 αύξηση, μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.». Η τιμή άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων ισούται με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της παρ. 2. Ο κάτοχος των τίτλων δύναται να δηλώσει την πρόθεσή του για άσκηση των δικαιωμάτων κτήσης από τη λήξη του δευτέρου έτους που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης της ενίσχυσης από την εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» και εφεξής, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων παρακάτω. Εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης πρόθεσης άσκησης των δικαιωμάτων κτήσης, η εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» δύναται να ασκήσει με δήλωσή της το δικαίωμα προαίρεσης και να αποκτήσει τους τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών στην αγοραία αξία τους. Η αγοραία αξία ισούται με την τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» κατά τις τελευταίες εξήντα (60) ημέρες διαπραγμάτευσης, που προηγούνται της ημερομηνίας δήλωσης πρόθεσης άσκησης των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών και της τιμής άσκησης. Εάν η «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» δεν ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τότε ο κάτοχός τους ασκεί το δικαίωμα κτήσης μετοχών σύμφωνα με τους όρους των τίτλων. Σε περίπτωση που ο κάτοχος των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών είναι το Ελληνικό Δημόσιο, πριν την άσκηση απαιτείται η προηγούμενη κοινοποίηση και έγκριση της πράξης άσκησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση πρόθεσης άσκησης καθώς και η άσκηση πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι τη λήξη του πέμπτου έτους που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1 στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.».

 

Με απλά λόγια:

1) Το Δημόσιο θα πάρει δωρεάν τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης (ΤΠΔ - warrants) (*) για 10.369.217 μετοχές.
Από την ανάγνωση του νόμου, εκτιμούμε ότι αυτά τα ΤΠΔ (warrants) θα είναι διαπραγματεύσιμα στην αγορά.

2) Τί είναι τα ΤΠΔ (Warrants); Ας δούμε σε συντομία: Τα ΤΠΔ (warrants) είναι ένας εναλλακτικός τρόπος άντλησης κεφαλαίου. Ο κάτοχος του ΤΠΔ έχει το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να αγοράσει καθορισμένο αριθμό μετοχών σε προκαθορισμένη τιμή (τιμή εξάσκησης, exercise price), σε καθορισμένες ημερομηνίες μέχρι τη λήξη τους. Τα ΤΠΔ δεν παρέχουν οποιοδήποτε μέρισμα ή άλλο εισόδημα και αν αυτά δεν εξασκηθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, τότε λήγουν και χάνουν κάθε αξία τους. Η τιμή τους στην αγορά (εφόσον διαπραγματεύονται) συνδέεται άμεσα με την πορεία της μετοχής.

3) Σε διάστημα 2 ετών από την πληρωμή των 120 εκατομμυρίων, το Δημόσιο, ή οι νέοι τους κάτοχοι (εφόσον τα ΤΠΔ είναι διαπραγματεύσιμα) θα έχει δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματά του και να τα μετατρέψει σε μετοχές, πληρώνοντας μόνο € 3,20 (τιμή άσκησης) για κάθε μετοχή. Το δικαίωμα λήγει στα 5 χρόνια.

4) Η εταιρία, για διάστημα 60 ημερών από την ημέρα που το Δημόσιο (ή άλλος κάτοχος των ΤΠΔ) δηλώσει ότι θέλει να ασκήσει τα δικαιώματά του, θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει τα ΤΠΔ (και πιθανότατα να τα ακυρώσει στη συνέχεια) πληρώνοντας στον κάτοχό τους, τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής και των € 3,20.

5) Η αξία των ΤΠΔ που θα έχει στα χέρια του το Δημόσιο, εφ’ όσον ασκήσει το δικαίωμά του, θα είναι η κάθε φορά τρέχουσα τιμή της μετοχής μείον το ποσό των € 3,20 για κάθε μετοχή. Για παράδεγιμα, αν η τιμή της μετοχής σε δύο χρόνια είναι η σημερινή (€ 5,43), τότε η αξία που θα έχει στα χέρια του το Δημόσιο θα είναι (5,43 - 3,20 = 2,23 * 10.369.217 = 23.123.354 ευρώ.

 

Σκέψεις και συμπεράσματα:

1) Είναι μία καλά μελετημένη “εξίσωση”.

2) Είναι πολύ πιθανό ότι, το Δημόσιο, δε θα πάρει πίσω τα € 120 εκατομμύρια που δίνει σήμερα στην εταιρία. Ή μάλλον, για να τα πάρει πίσω, θα πρέπει να ασκήσει τα δικαιώματά του, σε μία μέση τιμή € 14,7725. Υπολογίζεται από την εξής λογική: ((Κεφάλαιο Δημοσίου + (τιμή άσκησης * αριθμό ΤΠΔ)) / αριθμό ΤΠΔ) ή (120.000.000 + (3,20 * 10.369.217)) / 10.369.217 = 14,7727 ευρώ.

3) Μπορεί να πάει η τιμή σ’ αυτό το επίπεδο;
Μέσα σε δύο χρόνια, το βλέπουμε κάπως δύσκολο. Μέσα σε 5 χρόνια, δεν το αποκλείουμε, αρκεί βεβαίως να μην υπάρξουν υψηλές ζημιές φέτος και να επανέλθει το μεταφορικό έργο σε κανονικά επίπεδα, αλλά και να εκτελεστεί το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας (νέα αεροσκάφη) που τώρα έχει παγώσει.

4) Θα συμφέρει την εταιρία να πάει η τιμή εκεί;
Λογικά η εταιρία δε θα θέλει να κατέχει το δημόσιο το 11,5% των μετοχών της.
Παράλληλα, ίσως θελήσει να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης και να εξαγοράσει τα ΤΠΔ σε χαμηλότερη τιμή.
Το Δημόσιο μάλλον δε θα θέλει να πουλήσει “φθηνά” τα ΤΠΔ, αφού έτσι θα κατηγορηθούν αυτοί που θα πάρουν τις αποφάσεις, ότι “ξεπούλησαν” περιουσία του δημοσίου, σε χαμηλή τιμή, υπέρ της εταιρίας και ότι τελικά το Δημόσιο έχασε λεφτά.
Έτσι, μάλλον η εταιρία δε θα θέλει να πάει η τιμή εκεί, αφού αν θα θέλει να πληρώσει λιγότερα κατά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης. Όμως και πάλι, ουδείς γνωρίζει ποιές μπορεί να είναι οι σκέψεις και οι αποφάσεις της εταιρίας, ιδίως σε ένα διάστημα 2 έως 5 ετών.

5) Τελικά, αξίζει να συμμετάσχει κάποιος στην αύξηση κεφαλαίου;
Κατά την άποψή μας, αξίζει.
Το πιο πιθανό είναι ότι, κάποιος που θα συμμετάσχει, δε θα χάσει χρήματα, δηλαδή, θεωρούμε ότι είναι πολύ δύσκολο για τη μετοχή να πέσει στα € 3,20 ευρώ.
Το πού θα καταλήξει η τιμή της μετοχής, θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της εταιρίας, τα οποία με τη σειρά τους, εξαρτώνται από την πανδημία, την πορεία του τουρισμού, το επενδυτικό της πρόγραμμα και πολλούς ακόμη παράγοντες στους οποίους έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν.

 

Προσαρμοσμένη τιμή - Τιμή δικαιώματος

Ποιά θα είναι η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής μετά την αποκοπή του δικαιώματος και ποιά θα είναι η τιμή του δικαιώματος, στο άνοιγμα της πρώτης μέρας διαπραγμάτευσής του;

Χρησιμοποιώντας ένα απλό “μοντελάκι” που είχαμε πρωτοδημοσιεύσει στην α.μ.κ. της ΛΑΜΔΑ το Δεκέμβριο του 2019, μπορούμε να υπολογίζουμε καθημερινά, μέχρι την αποκοπή του δικαιώματος, την προσαρμοσμένη τιμή και την τιμή του δικαιώματος.

Δείτε εδώ:

 

Για περισσότερα στοιχεία για την α.μ.κ. δείτε τη σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, εδώ.
Να μελετήσετε καλά το ενημερωτικό δελτίο που θα εκδοθεί πριν από την αύξηση. Πέραν από τα "νομικίστικα" θα γράφει και οικονομικά στοιχεία, που θα έχουν ενδιαφέρον. Όταν κυκλοφορήσει, θα το σχολιάσουμε και εδώ (αυτή τη φορά, στις συνδρομητικές σελίδες).

 

Γιάννης Σιάτρας

Δείτε τα περιεχόμενα του τεύχους Μαΐου 2021 (Νο 228) - εδώ

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text